22-11-2019

Aanscherping WNT richtlijnen voor externen met fixed fee

Externe adviseurs en interim-managers die onder de Wet Normering Topinkomsten (WNT) vallen en met een vaste vergoeding werken, moet vanaf 2020 ook de gewerkte uren rapporteren. Dat blijkt uit de aanscherping van de uitvoeringsregels WNT voor 2020, zoals die onlangs bekend zijn gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’. Zoals bijvoorbeeld interim-managers. Omdat het hier om zelfstandigen gaat, geldt voor hen een afwijkende ‘bezoldigingsnorm’, namelijk van € 187,- per uur. Na 12 maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst. Deze regeling bestaat al een aantal jaren.

In een aanscherping van de uitvoeringsregels is nu bepaald dat wanneer deze zelfstandigen een vaste vergoeding krijgen, bijvoorbeeld per maand, dat ze toch ook een uren verantwoording moeten overleggen aan de opdrachtgever. “Alleen dan kan immers worden berekend wat de bezoldiging per gewerkt uur is en wat het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum, voor zover het om het maximum per uur gaat, voor de topfunctionaris is” zo staat in de nieuwe uitvoeringsregels te lezen. De accountant dient deze uren reeds te controleren.

Dit nieuwe onderdeel is volgens het ministerie opgenomen met het ‘oog op het publieke debat en toezicht en handhaving. “  

Een verplichting tot een urenadministratie staat ook in het concept-wetsvoorstel voor de ‘zelfstandigenverklaring’. Het kabinet wil vanaf 2021 aan opdrachtgevers en interim-managers met een tarief van boven de  75,-  de mogelijkheid geven zo’n verklaring op te stellen, waarmee partijen zekerheid hebben dat de opdracht ook daadwerkelijk als zelfstandige kan worden uitgevoerd.

Lees meer over de WNT en de bezoldigingsnorm op deze kennispagina van de RIM.