19-01-2022

Désirée Simons, voorzitter RIM: eigen kwaliteitskeurmerk vergroot betekenis interim-managementbureaus

Désirée Simons is sinds een jaar voorzitter van de RIM, de Raad voor Interim Managementbureaus. In dat eerste jaar zijn, ondanks beperkt fysiek contact als gevolg van coronamaatregelen, toch belangrijke stappen gezet. “De politieke lobby is verstevigd en benadrukte het belang van onze eigen positionering. Er is een eerste stap gezet naar meer betekenisgeving door de RIM als kwaliteitskeurmerk.”

De RIM-bureaus ondersteunen opdrachtgevers en interim-managers bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken. Hiervoor werken zij samen om kennis te delen, het vak te ontwikkelen en is de RIM betrokken bij politieke besluitvorming.

Na haar eerste jaar als voorzitter van de RIM, blikt Désirée Simons van bureau De Roo terug en kijkt vooruit. “De rol als voorzitter past mij wel. Ik vind het prettig om aan de voorkant te zitten en te kunnen sturen. In deze rol heb ik een breder beeld gekregen van de RIM als netwerkorganisatie en ben ik beter op de hoogte van wat er in de markt speelt. Dat werkt ook door in mijn eigen organisatie. Covid liep natuurlijk als een rode draad door het jaar heen. Dit leverde belemmeringen op, we konden elkaar weinig fysiek zien, anderzijds zie ik wel een toename van inventiviteit en slagvaardigheid door het remote werken en konden we belangrijke stappen zetten.”

RIM kwaliteitskeurmerk

Bij aanvang als voorzitter gaf Simons aan dat zij een voorstander was om van het RIM-lidmaatschap een RIM-stempel te maken, om het onderscheidend vermogen van een RIM-bureau te laten zien. Een label waaraan de buitenwereld ziet dat het gaat om een kwalitatief hoogwaardig bureau. Om zo nog meer betekenis te geven aan wat de RIM-bureaus doen. Terugkijkend op het eerste jaar constateert Simons dat de eerste stap daartoe is gezet. Tijdens de strategiedagen in 2021 hebben de RIM-leden een duidelijke keuze gemaakt om voor positionering en kwaliteit te gaan.

Dit thema wordt opgepakt door een nieuwe werkgroep die zich vanaf 2022 gaat bezighouden met de vraag wat de toegevoegde waarde van de RIM is voor hun opdrachtgevers en interim-managers en hoe de RIM-bureaus daar invulling aan geven. Daarvoor onderzoeken zij de mogelijkheid van een kwaliteitskeurmerk, wat inhoudt dat de standaarden die de RIM-bureaus hanteren, zoals de gedragscode en modelovereenkomst, ook gebruikt (gaan) worden als onderling toetsinstrument.

Politieke lobby

Ook in de politieke lobby is een slag gemaakt door samen op te trekken met de Bovib en IZO-nl. “Hoewel er verschillen zijn in de belangen en standpunten van de RIM en deze brancheorganisaties, betekent de gezamenlijke verkondiging van wat ons bindt en waarover we gelijkluidend denken, een veel krachtiger signaal naar de politiek,” zegt Simons. “Dat wij met een nadrukkelijkere collectieve belangenbehartiging meer richting een brancheorganisatie opschuiven, in plaats van een netwerkorganisatie te zijn, is nog een te vroege constatering. Wel betekent het dat we meer over de positionering van de RIM zijn gaan nadenken, mede daarom de nieuwe werkgroep Positionering en Kwaliteit.”

Nu er een nieuw kabinet is aangetreden, is Simons afwachtend ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid. De tweedeling tussen werknemers en zelfstandigen (zoals de meeste interim-managers zijn) is eerder versterkt door corona dan afgezwakt. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte steun voor zelfstandigen. “Mijn antwoord op het zelfstandigenvraagstuk is nog steeds ‘modernisering’, “ betoogt Simons. ”Mijn vertrouwen is nog niet groot dat we nu ineens leiderschap met lef gaan zien. Politici die oude routines en ideeën durven loslaten. Ik hoop echter dat dit kabinet zich durft uit te speken over ruimte en vrijheid van invulling van ondernemerschap voor de bovenkant van de markt. Zoek naar een duurzame oplossing in plaats van alles dicht te timmeren met regulering. Voorlopig zie ik nog dat er slecht geluisterd wordt naar de markt en alleen in kortetermijnoplossingen wordt gedacht, maar wie weet gaan de nieuwe leiders ons verrassen. We zitten eindelijk aan tafel en dat is een begin.”

Schaarste, kans of bedreiging?

Het is een thema waar ook de RIM niet omheen kan: schaarste op de arbeidsmarkt domineerde 2021 en dat zal in 2022 niet anders zijn. Uit onderzoek onder interim-managementbureaus dat de RIM in 2021 heeft uitgevoerd, bleek dat de respondenten deze schaarste zowel als kans benoemden als ook een bedreiging. Het is dan ook een discussiethema in het webinar dat op 27 januari 2022 gehouden wordt naar aanleiding van dit onderzoek (klik hier voor deelname). “Wij zien dat schaarste weliswaar voor meer druk zorgt om de juiste kandidaat te leveren, maar het is wat ons betreft een kans om de toegevoegde waarde van een bureau boven brede markt selectie te laten zien.  De RIM-bureaus leveren specialisten, vaak ook nog in nichemarkten, waar organisaties geen mensen voor in dienst hebben of willen nemen. Daarmee kunnen we ons onderscheiden,” zegt Simons. In het bestrijden van de krapte op de arbeidsmarkt moet gewaakt worden voor het verhogen van beloningen van regulier werk, meent Simons. Ook de tarieven voor interim-managers zijn hier gevoelig voor. De RIM-bureaus zijn open naar elkaar over tarifering, maar er worden zeker geen onderlinge tariefafspraken gemaakt.

Een warm netwerk is lonend voor de zoektocht naar de juiste match. Om interim-managers te blijven binden en boeien zijn professionalisering en scholing steeds belangrijkere instrumenten voor een bureau om aan te bieden. “Ook dat zie ik als onderdeel van het leveren van kwaliteit,” zegt Simons. “Als RIM gaan wij niet mee in de neiging om altijd een kandidaat aan te bieden. Liever werken we samen en benutten we elkaars netwerk of bieden niemand aan als de kwaliteit suboptimaal is.”

Governance en marktmonitor

Datagericht werken, technologie en flexibilisering van arbeid blijven belangrijke thema’s voor de RIM voor de komende jaren. De werkgroep Governance houdt zich bezig met de modelovereenkomst, wet DBA, WNT, webmodule, gedragscode, AVG en lobby naar de politiek. De werkgroep Innovatie en marktontwikkeling zal het in 2021 gehouden marktonderzoek uitbouwen tot een marktmonitor. Met dit onderzoek haalt de RIM informatie op vanuit het perspectief van haar eigen achterban, de interim-managementbureaus. “Het past in onze wens om onze positie te verstevigen als duider van trends en ontwikkelingen in de markt van interim-management en de positie van bureaus daarbinnen,” besluit Simons.