08-12-2020

Identiteit heb je, imago verdien je

Met professionaliteit en kwaliteitsnormen werkt de RIM aan een gemeenschappelijke identiteit van het vak interim-management. Een zorgvuldige opdrachtverkenning, selectie en begeleiding van de interim-manager tijdens de opdracht, dragen bij aan een positief imago van het vakgebied.

Het beeld van het vakgebied interim-management wordt gevormd en beïnvloed door de relatiedriehoek van opdrachtgever, het bemiddelend interim-managementbureau en de interim-manager zelf. De RIM wil als netwerkorganisatie voor interim-managementbureaus de kwaliteit van het vak bevorderen. RIM-bureaus zijn actief in het hogere segment, zowel op strategisch als tactisch niveau. In hun gezamenlijke positionering creëren en bevorderen zij de identiteit van het vak.

Gemeenschappelijke identiteit

RIM-leden hebben een gezamenlijk bepaalde kwaliteit van het proces van dienstverlening en een gezamenlijke gedragscode. ‘Binnen de RIM is het proces van een interim-managementopdracht, van aanvraag tot evaluatie, bij uitstek geschikt om te verdiepen op ieders werkwijze en gemeenschappelijke waarden vast te stellen,’ aldus Jan-Willem van Stijn, partner van Rijnconsult/Rieken en Oomen en voorzitter van de RIM-werkgroep Ons Vak, een Ambacht. ‘Een tastbaar resultaat hiervan is de gezamenlijk vastgestelde en door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst die als contractvorm onder onze opdrachten ligt.’

De kern van de gedragsregels zijn de normen van de RIM-bureaus: deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en professionele onafhankelijkheid. De bureaus zijn vakgenoten die het beste willen voor het vak. Dat zij zonder enige vorm van concurrentie vakkennis delen typeert hun professionaliteit.

Imago en reputatie: invloed van de interim-manager

Een imago wordt gevormd door het beeld en waardeoordeel dat klanten en andere publieksgroepen hebben van interim-management. De optelsom van ervaringen die men heeft met een interim-manager of een bemiddelend bureau bepaalt de reputatie. Dat is dus meer feitelijk en gebaseerd op handelen.

Op de reputatie is het lastiger sturen. De interim-manager gaat via een bureau aan de slag en is zijn eigen instrument. In hoeverre sluit dat nog aan bij de gezamenlijke identiteit van het RIM-bureau? ‘Want een identiteit heb je, een imago verdien je,’ zegt Van Stijn. Het borgen van de identiteit bij de interim-manager begint al bij diens selectie. Een RIM-bureau kenmerkt zich door een breed, bij hen persoonlijk bekend netwerk waaruit zij put voor de selectie van de juiste kandidaat op de juiste opdracht.

Tweede borging van de RIM-identiteit bij de interim-manager is het gestandaardiseerde contract met gedragscode. Vervolgens gaat de interim-manager aan de slag. Door regelmatig contact in de relatiedriehoek van de opdracht kan hij zich spiegelen. Schaduwmanagement tijdens de opdrachtuitvoering is een vast onderdeel van de aanpak van een RIM-bureau. De interim-manager kan gebruikmaken van de brede expertise van het bureau en zo nodig aanvullende resources aanbieden. Daarmee kan hij een opdracht uit meervoudig perspectief benaderen.

Beleving van de klant

Opdrachtgevers huren interim-managers vooral in voor opdrachten met een veranderkundig component naast specifiek inhoudelijke expertise, zo blijkt uit onderzoek dat de RIM in 2019 uitvoerde. Opdrachtgevers waarderen het netwerk van de interim-managementbureaus. Zij zien het als belangrijke meerwaarde van bureaus.

Voordat een RIM-bureau dat netwerk aanboort, vindt eerst een gedegen opdrachtformulering plaats. Waar een opdrachtgever zelf geneigd is direct met namen van kandidaten te komen, gaat een RIM-bureau eerst naar de kern van de opdracht: wat is de probleemstelling achter de vraag en welk profiel kandidaat hoort daarbij? Dan pas begint de zoektocht.

Invloed van de markt

Interim-managementbureaus hebben met hun werkwijze en handelen invloed op het algemene beeld en vaak stereotiepe publieke opinie van interim-management. In de markt zijn diverse spelers actief: bureaus en zzp’ers die zonder gedragscode werken, hoog volume bureaus die geen tijd in de opdrachtdefinitie stoppen en een ander kaliber matching leveren. Voor de klant is het onderscheid lang niet altijd zichtbaar. Zo is bemiddeling zonder een gedegen intake waarbij snel een aantal cv’s geleverd wordt, een typisch voorbeeld van imagoschade. De klant krijgt wat hij vraagt, maar ziet geen goede aansluiting op het gevraagde en is niet tevreden. De meerwaarde van het RIM-bureau is de relatie en toegang tot de inhurende manager. Hoe beter de relatie met de opdrachtgever, hoe meer zij bewijst geen simpele cv-schuiver te zijn en onderscheidende dienstverlening te leveren.

Kansen imago beïnvloeding

De RIM als netwerk is een krachtig instrument voor positieve beïnvloeding van het imago van het vakgebied. ‘Elk bureau afzonderlijk is niet in staat alle ontwikkelingen actief te volgen, bijvoorbeeld vragen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de politieke discussie daarover. Met bundeling van krachten en delen van kennis houden RIM-bureaus elkaar scherp. Zo zitten we bovenop de golf van ontwikkelingen in het vakgebied en kunnen reageren op wat gaande is of anticiperen op wat komen gaat,’ zegt Remko Zuidgeest van RIM-lid Wielinq.

Volgens een aantal RIM-leden zijn er nog meer kansen om het imago van interim-management positief te beïnvloeden. Bescheidenheid siert, maar de RIM mag wat hen betreft nog meer uitdragen voorop te lopen om de kwaliteit van het vak te borgen. Als steun naar de zelfstandige interim-manager en om een bekend merk/label te worden in de markt.

“Dat label word je ook door kritisch te zijn op je eigen handelen. Onderling bevragen we elkaar en spreken elkaar aan op handelwijze, houding en gedrag,’ licht RIM-voorzitter Sietse Bergstra van InterExcellent toe. ‘We kunnen ons onderscheiden van anderen door dit te verzwaren en zichtbaar te maken door bijvoorbeeld een periodieke audit als een soort apk op onze eigen werkwijze.’

Ook Désirée Simons van RIM-lid De Roo pleit voor een dergelijke stap. ‘Wij kunnen onze identiteit meer laden door nog strikter en stringenter te werken en daarmee te laten zien kwaliteit serieus te nemen,’ meent zij. ‘Immers, wij willen organisaties beter maken, dan moeten we zelf het voorbeeld geven: practice what you preach!

Covid-19: kans of dreiging

Is de coronacrisis nu een kans of een dreiging voor het imago van het vakgebied interim-management? De crisis dwingt organisaties zich opnieuw (in) te richten en kritische bedrijfsprocessen onder de loep te nemen. Veranderingen die behoorlijke impact hebben op mens en organisatie. Dan is behoefte aan ervaring en senioriteit groot. Tijdelijke managers die al met het bijltje gehakt hebben, helpen te sturen, begeleiden en door te zetten. Voor de RIM-bureaus is het een kans kwaliteit te leveren en het kaf van koren te scheiden.

Opdrachtgevers waarderen interim-management in de coronacrises over het algemeen niet anders. Op individueel niveau wordt de helpende hand van, vaak (licht) overgekwalificeerde, interim-managers in deze crisis zeer gewaardeerd. Zij zijn er vaak als aanvulling en ter ontlasting van een bestaand directie- of managementteam. Er zijn nog steeds opdrachtgevers die de inzet van interim-management als een zwaktebod zien; alsof zij zlef niet capabel genoeg zijn? De omvang en urgentie van de coronacrisis zwakt dat beeld af. Afhankelijkheid is nu geen probleem, de beslissings- en veranderingsbereidheid is daardoor gegroeid. Hoe groter de impact, hoe positiever het waardeoordeel. Het imago van de interim-manager zelf vaart hier wel bij.