28-04-2021

Interim-management post-corona: meer advies, blijvend hybride en toch persoonlijk

Na ruim een jaar ‘coronabemiddeling’ in interim-management ziet de RIM een blijvende verandering van hybride werken en signaleert zij meer behoefte van de interim-manager aan een sparring partner over de veranderende vorm van leiderschap.

In deze tijd van coronamaatregelen, thuiswerken en leidinggeven op afstand wordt veel geschreven over de effecten daarvan op organisaties en hun medewerkers. Daarin overheerst beschrijving van de aanpassingen, terwijl de onmisbaarheid van sturing en ondersteuning op cruciale momenten minder belicht wordt. Reden voor de RIM (Raad voor Interim Management) om in hun werkgroep ‘Ons Vak, een Ambacht’ een aantal leden te bevragen naar hun ervaringen van ruim een jaar ‘coronabemiddeling’. Wat nemen zij mee uit de afgelopen periode, zien zij veranderingen en zijn deze tijdelijk of blijvend?

Veranderende vraag

De RIM-leden zien dat interim-managementopdrachten in alle sectoren en vakgebieden doorlopen en worden verlengd. Hun bureaus bemiddelen interim-managers in het hogere segment. Het schokeffect van een jaar geleden met een afwachtende houding in inhuur als gevolg, is volledig verdwenen. Covid-19 leidt tot ingrijpende veranderingen in de processen in de zorg, waardoor de bestaande inzet van interim-managers zelfs intensiveert. Ook in andere sectoren leidt de crisis veelal tot extra taken voor het zittend managementteam die zij er niet bij kunnen hebben. De RIM ziet een toegenomen vraag naar interim-managers voor bedrijfsvoeringvraagstukken. Zij worden bovenin de organisatie gepositioneerd om deze door te lichten op de bestendigheid voor de toekomst. De adviestaak van de interim-manager binnen de opdracht versterkt dus.

Hybride uitvoering

Hoewel men gewend is geraakt om online te werken, is het werving- en selectieproces deels weer terug naar het ‘oude normaal’. De eerste schifting van het selectieproces van de interim-manager vindt nog online plaats, maar tweede (en vervolg-)gesprekken gaan steeds vaker fysiek op locatie. Ook de uitvoering van de opdracht zelf gebeurt veelal hybride. Deze vorm is een blijvertje, denkt de RIM. “In het begin van de coronacrisis werd alles afgeschaald naar werken op afstand,” vertelt Jan-Willem van Stijn, voorzitter van de werkgroep Ons Vak van de RIM en in het dagelijks leven partner bij Rijnconsult en Rieken & Oomen. “Nu merken we steeds vaker de, soms zelfs expliciete, wens van de opdrachtgever om (deels) weer in nabijheid van de organisatie te komen werken, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Simpelweg omdat dit nodig is om een verandering te laten beklijven.”
Juist voor ontwikkelingsvraagstukken is het belang van de fysieke ontmoeting groot: het oogcontact, de non-verbale communicatie en het cruciale gesprekje bij de koffieautomaat.

In beweging

“Door de onzekerheid van de effecten van de coronacrisis bleven medewerkers tot voor kort zitten waar ze zaten,” zegt Kees Blokland, lid van de werkgroep Ons Vak en adviseur bij Beteor. “Van arbeidsmobiliteit was nauwelijks sprake. Dat kan na een jaar niet meer. We zien de vraag naar persoonlijke coaching en teamontwikkeling toenemen. Soms kan een interim-manager zo’n vraagstuk niet zelf erbij oppakken, zoals adviesvraagstukken ook niet altijd gecombineerd kunnen worden met de dagelijkse praktijk. Dan staat het bureau paraat om dit vanuit een andere discipline te leveren of de interim-manager in te ondersteunen. Zo ontstaan nieuwe en bredere vormen van samenwerking; onderling binnen het bureau, maar ook tussen bureau en opdrachtgever. We zien de begeleidingsaanpak van ontwikkelingsvraagstukken creatiever worden. De wens van persoonlijk contact in combinatie met anderhalve meter afstand wordt bijvoorbeeld uitstekend toegepast in wandelbijeenkomsten tussen medewerker(s) en coach.”

Verschuiving behoefte

De coronacrisis vraagt nogal wat van het leiderschap van interim-managers. Wat kan een bureau voor ze doen? Van Stijn: “Wij merken dat die wens van persoonlijk contact ook bij de interim-managers zelf leeft. Zij hebben regelmatiger behoefte om te sparren. Over de opdracht en over de veranderende rol die zij zelf ervaren. De relatieve rust in een thuiswerkomgeving bevordert het gemak waarmee zij contact kunnen leggen met hun schaduwmanager en sparringpartner binnen het bureau. En de wandelgesprekken die Blokland benoemt, voeren wij zelf ook met de interim-manager. Wij merken dat we dichter op de interim-manager zitten. Omdat er meer tijd is, kom je tot verdieping en indringender gesprekken. Heel waardevol. Maar soms kunnen we ook heel praktisch iets betekenen, zoals ons kantoor ter beschikking stellen aan de interim-manager die even weg wil uit de eigen thuiswerksituatie.”

De rol van schaduwmanagement en begeleiding van het bureau is intensiever dan in het verleden. Hierin zien de RIM-bureaus hun toegevoegde waarde ten opzichte van interim-managers die niet worden bemiddeld door een bureau en hun eigen reflectie moeten organiseren. Zij missen een vangnet en moeten het vooral alleen doen.

“Wij hebben grote waardering voor onze interim-managers die in coronatijd aan de slag zijn. We zien dat zij organisaties en hun medewerkers voorbereiden op een toekomst waarin blijvende veranderingen in werkvormen en samenwerken centraal staan, terwijl zij zich deze zelf ook eigen moeten maken,” aldus Michel de Kok, lid van de werkgroep en partner bij Galan Groep. “Ook hun integriteit mag worden genoemd,” voegt Van Stijn daaraan toe. “Wij kennen interim-managers die zorgdragen voor vaccinatie van al hun medewerkers en hun eigen positie niet gebruiken om mee te gaan in zo’n ronde. Ook dat typeert de kwaliteit van interim-managers die wij als RIM-bureaus graag bemiddelen.”