18-08-2022

Minister en Kamerleden gaan in gesprek met RIM en vijf andere brancheverenigingen over arbeidsmarktbeleid

De minister geeft gehoor aan de oproep van de RIM en vijf andere brancheverenigingen om in gesprek te gaan over de aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. In augustus vinden twee overleggen plaats, die hopelijk opmaat zijn voor vast regulier overleg.

De RIM heeft samen met dienstverleners ABU, Bovib, I-ZO Nederland, NBBU en VvDN in juni jl. een gezamenlijke reactie van dienstverleners op de Kamerbrief van minister Karien van Gennip en staatssecretaris Marnix van Rij over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Daarin schreven we onder andere dat onze sector bij uitstek in staat is mee te denken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van politieke wensen. Van belang is dat de problematiek wordt gezien in het brede perspectief van de arbeidsmarkt. Met onze vijf ‘coalitiepartijen’ pleitten we dan ook voor een integrale en gelijktijdige aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt. We vroegen de minister in gesprek te blijven met onze branche.

We zijn verheugd te kunnen melden dat hier gehoor aan gegeven is. Op 25 augustus a.s. vindt overleg plaats op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de hoofdlijnenbrief en de webmodule. Onze insteek is ideeën aan te reiken om wetgeving te verbeteren. In een vroeg stadium en proactief meedenken over beleidsvoorstellen en wet en regelgeving vergroot de slagingskans op uitvoerbaarheid in de praktijk.

Vervolgens vindt op 30 augustus a.s. een bijeenkomst plaats met Kamerleden van de vaste Kamercommissie SZW en fractiemedewerkers. Deze bijeenkomst is informatief van aard en gericht op kennisverbreding. Onderwerpen zijn handhaving, wet DBA en knelpunten in de praktijk. Ook wordt ingegaan op de regelgeving naar het Belgisch model. In onze gezamenlijke brief stelden wij namelijk voor om te kijken naar hoe buurland België de regelgeving rond schijnzelfstandigheid heeft ingericht. In dat model zitten positieve aanknopingspunten waarvan we kunnen leren.

Vast periodiek overleg

Na het zomerreces staan er meer belangrijke punten op de agenda. Zo zal de Kamer geïnformeerd worden over het gezagscriterium en de webmodule. Het belang is dus groot om elkaar te blijven spreken, wat ons betreft leiden deze eerste bijeenkomsten tot een vast periodiek overleg.

Met onze kennis en expertise over de arbeidsmarkt zijn we in staat het kabinet te ondersteunen door actief mee te denken over oplossingsrichtingen en uitvoerbaarheid. Zo kunnen wij ook onze zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers helpen zich voor te bereiden op veranderingen.