17-06-2021

SER advies biedt goed uitgangspunt voor interim-managers én hun opdrachtgevers

De RIM vindt dat het SER advies goede uitgangspunten bevat om de bovenkant van de markt van zzp’ers vrij te laten. Zowel de interim-managers die zij bemiddelen, als hun opdrachtgevers hebben hier baat bij.

In het ontwerp SER advies willen de sociale partners onder andere dat de Belastingdienst zich bij het aanpakken van schijnconstructies beperkt tot situaties waarin zzp’ers worden ingehuurd onder de € 35 per uur. De RIM gaat mee in deze lijn. De RIM-bureaus bemiddelen de bovenkant van de markt, waarin ondernemerschap en autonomie vanzelfsprekend zijn. Interim-managers kiezen overwegend bewust voor het zelfstandig ondernemerschap, dat met dit advies meer ruimte krijgt. Want voor hogere tarieven is het aan opdrachtgevers/opdrachtnemers zelf om zaken uit te vechten – via het civiele recht –  indien ze het oneens zijn. Voor de RIM een bevestiging van de eigen verantwoordelijkheid van deze zelfstandig ondernemers. Zij is blij dat de aandacht zich juist richt op de kwetsbare zzp’ers in de samenleving.

Met dit advies wordt de waarborg van kwaliteit van het vakgebied een goede impuls gegeven, concludeert de RIM tijdens haar strategiedagen waarin het SER advies op de agenda stond. Interim-management is meer dan tijdelijk een stoel warm houden. Interim-managers zijn (veelal) zelfstandig ondernemers die specifiek werk leveren (conform de derde rijbaan van commissie Borstlap) en zo bijdragen aan een duurzame arbeidsmarkt.  Zowel interim-managers als hun opdrachtgevers zijn niet gebaat bij twijfel over vermeend werknemerschap en doorgeschoten regulering. Het SER advies geeft wat de RIM betreft vertrouwen dat er geen belemmeringen voor opdrachtgevers komen om de expertise in te huren die zij nodig hebben om hun organisaties (en daarmee de Nederlandse economie) draaiende te houden. Ondertussen blijven de RIM-bureaus door het naleven van de gedragscode en kwaliteitseisen borgen dat de door hen bemiddelde zzp’ers aan alle huidige eisen voldoen.

Een samenvatting van de hoofdpunten van het SER-advies is te lezen op ZiPconomy:
SER: aanpak schijnzelfstandigheid focussen op uurtarieven onder de 35 euro