26-09-2017

WNT bezoldigingsmaximum 2018

Bron: Rijksoverheid.nl

Het algemene bezoldigingsmaximum (€181.000 in 2017) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 is de bezoldigingsmaximum nu op deze wijze geïndexeerd en vastgesteld op € 187.000.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2018 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste zes maanden en € 19.100 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2018 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 182. Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 187.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum).

Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 12 september 2017. De sectorale normen en staffels voor 2018 in de sectoren van onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2017 vastgesteld.